• Aktuálne informácie

    • Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží 2021/2022
   • Do všetkých OK kôl olympiád prihlasuje učiteľ žiakov cez EduPage. Papierové prihlášky sa už nezasielajú.

    Prihlasovanie-ziakov-na-POPS-elektronicky-informacie-PRE-SKOLY.pdf


    Prihlasovanie do OK Matematickej olympiády je spustené a robí sa cez EduPage. Okrem prihlásenia žiakov do OK je potrebné zaslať menný zoznam všetkých úspešných riešiteľov navrhovaných do OK, vyhodnotené riešenia ich súťažných úloh, poradie všetkých súťažiacich s uvedením výsledkov a s celkovým hodnotením školského kola na pedagogikacvczh@gmail.com najneskôr do 24.1.2022.

    Prihlasovanie do OK Olympiády v anglickom jazyku je spustené. Prihlásiť žiakov je potrebné do 31.12.2021.

    Prihlasovanie do OK Olympiády v nemeckom jazyku bude spustená najneskôr do 10.1.2022.

    Prihlasovanie do OK Dejepisnej olympiády je spustené. Prihlásiť žiakov je potrebné do 19.1.2022.

    Prihlasovanie do OK Geografickej olympiády je spustené. Prihlásiť žiakov je potrebné do 7.2.2022.


    Aktuálne usmernenia  k olympiádam nájdete na IUVETNA - organizátor/učiteľ


     

    • Predmetové olympiády

    • Predmetové olympiády sa konajú v týchto predmetoch:

     Chemická olympiádaGeografická olympiádaDejepisná olympiádaMatematická olympiádaOlympiáda v anglickom jazyku, Olympiáda v nemeckom jazyku, Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Technická olympiáda

     Predmetové olympiády a postupové súťaže žiakov základných a stredných škôl sú integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, v súlade s dlhodobou koncepciou MŠVVaŠ SR v oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou. Sú realizované formou predmetových olympiád, postupových súťaží, prehliadok, korešpondenčných seminárov a turnajov. Vyhlasovateľom predmetových olympiád je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na zabezpečenie aktuálnych olympiád a súťaží uzatvára Iuventa s MŠVVaŠ SR každoročne kontrakt.

     Súťaže na celoštátnej úrovni riadi celoštátna odborná komisia, ktorej predseda je menovaný ministrom školstva. Komisia garantuje odbornú stránku jednotlivých olympiád. Na úrovni okresov organizuje predmetovú olympiádu v jednotlivých predmetoch organizácia, ktorú poveruje obvodný úrad, odbor školstva. Každú olympiádu riadi menovaná okresná komisia, zložená z predsedu a dvoch až troch členov. Do komisie navrhuje členov - odborníkov v danej oblasti organizátor olympiády na dobu troch rokov a schvaľuje ich príslušný obvodný úrad, odbor školstva. Následne je v odbornej komisii zvolený predseda komisie. Každá predmetová olympiáda a postupová súťaž sa riadi platným organizačným poriadkom, zaregistrovaným na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizačné poriadky jednotlivých predmetových olympiád a postupových súťaží určujú a upravujú priebeh konkrétnych podujatí a sú záväzné pre všetkých organizátorov jednotlivých kôl súťaží v SR. V strome súťaží sa pri niektorých predmetoch začína domácim kolom, po ňom nasleduje školské kolo, okresné kolo, krajské kolo a olympiáda vyvrcholí celoslovenským kolom. Organizačné poriadky súťaží nájdete na stránke slovenského inštitútu mládeže Iuventa.

  • Kontakty

   • Centrum voľného času
   • cvczh@cvczh.edu.sk
   • +421 905 295 556 +421 45 6733 348
   • Ul. M. R.Štefánika č. 17 965 01 Žiar nad Hronom 965 01 Žiar nad Hronom Slovakia
   • 37831411
   • 2021646847
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje